Our Team

Back to homepage

Patrons

Ran Bahadur Bhandari

Shiva Maya Bhandari

Founder/Editor-in-Chief

Gopal Bhandari

Co-Editor

Kumar Bhandari

Sub-Editor

Ram Thakuri

Country Representatives 

Diwakar Sigdel (U.S.A)

Prajwal Kafle (Australia)

Amba Datt Pant (Japan)

Guru Prakash (South Korea)

Legal Advisor

Ran Bahadur Thebe

Chartered Accountant

Manoj Dhakal